impact of smoking on society

Kardinal Stick แจง ผลกระทบ ของการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ส่งผลเสียต่อสังคมโลก

               หลายคนอาจจะรู้จักพิษภัยของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ส่งผลต่อผู้สูบและคนรอบข้าง แต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นยังได้ส่ง ผลกระทบ ต่อสังคมโลกอีกด้วย ทาง Kardinal Stick จึงได้นำบทความที่เกี่ยวกับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมาฝากกันค่ะ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม นับว่าเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ภายหลังองค์การอนามัยโลกจึงได้ถือจัดให้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นสารเสพติดที่มีสารประกอบต่างๆ อยู่ประมาณ 4,000 ชนิด แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลกทั้งหมด จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประมาณปีละ 5 ล้านคน และภายในอนาคตคาดว่า จะมีสูงเพิ่มถึง 10 ล้านคนและอีก 15 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมากสูงสุดถึง พันล้านคน ซึ่งวัดจากปัจจัยสำหรับพฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของคนทั่วโลก

               สำหรับในประเทศไทยกลุ่มผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากในปีก่อนร้อยละ 19.9 ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีสำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และแนวโน้มคาดว่าจะสูงขึ้นอีกทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจากผลกระทบของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างมากมายที่มีทั้งอันตรายต่อตัวผู้สูบและผู้ที่อยู่ข้างเคียงอีกด้วยรวมถึงบุรียังเป็นสารเสพติดการแรกที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่การติดสารเสพติดชนิดอื่นๆที่มีความร้ายแรงต่อไปอย่างไรก็ตามการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมก็ยังพบว่ามีการสูบที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปี สำนักงานสถิติแห่งชาติได้กล่าวไว้ว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเพศชายจะมีมากกว่าเพศหญิงโดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมครั้งแรกจะเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปีและจะมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสู้ครั้งแรกค่อนข้างลดลงมากกว่ากูเหมือนอื่นผู้ที่มีการศึกษาน้อยจะสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมากโดยผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจะมีโอกาสสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมากกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาทำให้วัยรุ่นกลุ่มนี้เข้าสู่กลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมากที่สุดเช่นอาชีพคนงานรับจ้างในกลุ่มนี้จะมีอัตราการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมากที่สุดถึงร้อยละ 48 มีการสูบมากกว่า 10 มวนต่อวันขึ้นไป (อภินันท์ ปัญญานุภาพ,2549)

               สำหรับกลุ่มวัยรุ่นแล้วการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะเป็นความเสี่ยงอย่างมากต่อการติดสารเสพติดชนิดอื่นๆตามมาเช่นกลุ่มวัยรุ่นที่ติดเหล้าเริ่มต้นสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมก่อนพบได้ร้อยละ 62 ของวัยรุ่นที่ติดฝิ่นและกัญชาเริ่มต้นสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมก่อนพบได้ร้อยละ 72 วัยรุ่นที่ติดโคเคนและเฮโรอีนเริ่มต้นสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมก่อนพบได้ร้อยละ 95 โดยทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีหลายสาเหตุตั้งแต่ปัจจัยภายในของบุคคลและปัจจัยภายนอกที่เลี้ยงเราให้สูบรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนที่มีความชักนำให้มีโอกาสติดสารเสพติดมากยิ่งขึ้น ถ้าหากวัยรุ่นไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้ถึงอายุอีก 25 ปีโอกาสที่เขาจะกลายเป็นผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะลดน้อยลง ทั้งนี้ประกอบกับวัยรุ่น ที่มีค่านิยมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นสิ่งที่น่าทดลองคิดว่าสังคมยอมรับและสู้กันอย่างแพร่หลายทั้งครอบครัวและเพื่อนรวมถึงบุคคลในสังคมที่ ตนเองชื่นชอบจึงมีความคิดรวมถึงความเชื่อว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นเป็นบรรทัดฐาน ทางสังคม

               ถึงแม้จะมีมาตรการการลดการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันอย่างแพร่หลายในหลากหลายรูปแบบที่มีการรณรงค์กันในปัจจุบันทั้งเป็นการกำหนดประชาคมโลกให้มีวันงดสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโลกอีกทั้งได้กำหนดกฎหมายบังคับใช้สำหรับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหรือการห้ามขายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีแม้จะมีข้อห้ามมากมายหลากหลายประการ ปรากฏว่าไม่ส่งผลให้ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีจำนวนลดน้อยลงไปได้กลับกันจะมีผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหน้าใหม่เกิดขึ้นเพิ่มอย่างต่อเนื่องและอายุการสูบครั้งแรกก็จะน้อยลงทุกทีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการที่ผ่านมาเป็นมาตรการในการปรับพฤติกรรมและเป็นการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถจัดการปัญหาให้สอดคล้องกับปัญหาการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของวัยรุ่นได้เพราะการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของวัยรุ่นนี้มีทั้งหลักหลายปัจจัยทั้งทัศนคติรวมถึงความคิดของตัวบุคคลบรรทัดฐานการยอมรับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเด็กคนส่วนใหญ่ในสังคมแม้จะไม่ยอมรับแต่คนใน ครอบครัวมักจะหาบุตรหลานในเรื่องของการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไม่ได้การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นจะทำให้ถูกการยอมรับจากเพื่อนตามความคิดของกลุ่มวัยรุ่นเนื่องจากคิดว่าคนในสังคมนั้นสูบกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่จะส่งผลเสียในการทำลายสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างในอนาคตได้ดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของวัยรุ่นให้ตรงกับประเด็นปัญหาที่จะทำให้ไม่กลับไปสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้อีกจึงต้องนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาถึงสาเหตุกันใหม่อีกทีและลงมือแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง

               แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลต้องมีการปรับความคิดรวมถึงพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในวัยรุ่นจะสามารถลดพฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้เห็นผลได้ดีที่สุดสำหรับการลดการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ไม่จำเป็นต้องปรับพฤติกรรมในหมู่วัยรุ่นมากนักคือหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทางเลือกเช่นถ้าเลือกใช้อุปกรณ์สายควัน ที่นอกจากจะลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆที่เป็นผลมาจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมลงแล้วยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้คนรอบข้างได้อีกด้วยเนื่องจากการใช้อุปกรณ์สายควันทดแทนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบม้วนนั้นไม่มีกลิ่นเหม็นตกค้างตามร่างกายรวมถึงไม่ทำให้บุคลิกภาพของผู้ที่สูบลดน้อยลงภายในตัวของอุปกรณ์สายควันนั้นมีน้ำยาอุปกรณ์สายควันที่เพิ่มรสชาติและกลิ่นที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบมวล ผู้ที่หันมาสูบอุปกรณ์สายควันแล้วจะไม่กลับไปสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบมวลอย่างแน่นอนขึงขอแนะนำอุปกรณ์สายควัน Kadinal Stick สำหรับผู้ที่อยากเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบมวนสามารถเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้จริง อุปกรณ์สายควัน Kadinal Stick จึงเป็นตัวเลือกที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE : Official Account  รวดเร็วภายใน 3 นาที จัดส่งถึงมือคุณภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่ หน้าสินค้า ของเรา  มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 

ปัจจุบันนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายและสาขาย่อยรวมมากกว่า 10 ร้านค้า และทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อ

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE Official Account
จัดรวดเร็วภายใน 3 นาที จัดส่งถึงมือคุณภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้าสินค้า ของเรา 
มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ