kardinal stick of cig blame

รู้ โทษ ของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่อคุณและคนใกล้ชิดไปกับ Kardinal Stick

ปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันโดยทั่วไปแม้จะมีการรณรงค์ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันอย่างแพร่หลายก็ตามที วันนี้ Kardinal Stick จะพาไปดูกฎหมายและ โทษ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมกันค่ะ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มบังคับใช้กฎเกณฑ์ห้ามตั้งแสดงซองผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมตามร้านขายปลีก โดยถ้าร้านใดที่มีผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจำหน่ายให้เขียนข้อความลงในกระดาษเอ 4 เขียนข้อความไว้ว่าที่นี่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเพราะถือเป็นการโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ณ จุดขาย หากร้านปลีกร้านใดละเมิด จะมีความผิดตามมาตรา 8 พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535  ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีสาระสำคัญในการห้ามขายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2000 บาท รวมถึงห้ามขายสินค้าอื่นและแถมผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้หรือขายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้วแถมสินค้าอื่นและห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม

กฎหมายยังคุ้มครองผู้ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ซึ่งผลบังคับใช้แล้ว มีสาระสำคัญในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม พ.ศ. 2535 ที่มีสาระสำคัญในการประกาศเขตปลอดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ซึ่งแบ่งเขตปลอดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

 1. เขตปลอดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างแท้จริง ได้แก่ รถยนต์โดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ รวมถึงแท็กซี่ ตู้รถไฟปรับอากาศและห้องชมมหรสพ
 2. เขตปลอดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั้งหมด ได้แก่ โรงเรียน ห้องสมุด แต่ยกเว้นห้องส่วนตัว
 3. เขตปลอดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเกือบทั้งหมด ได้แก่ สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ให้สูบเฉพาะในเขตสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม
 4. เขตปลอดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้นๆ อาทิ ตู้รถไฟโดยสารทั่วไปที่ไม่ใช่แบบปรับอากาศ และร้านขายอาหารทั่วไปๆเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แต่ต้องจัดเขตสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด

แม้จะมีกฎหมายออกมาควบคุมเกี่ยวกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหรือลงโทษผู้ที่ละเมิดทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ เนื่องจากสิ่งเสพติดชนิดหาซื้อได้ง่าย มีผู้ใช้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย

เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลที่กระทบต่อบุคคลสามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมประกอบด้วยสารต่างๆมากกว่า 4000 ชนิด มีสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งไม่ต่ำกว่า 50 ชนิด ซึ่งโทษของมันมีอันตรายต่อชีวิตมากแต่ในขณะเดียวกันความนิยมในการใช้ก็มีการแพร่หลายมากในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเยาวชนที่ใช้สูบกัน  สารที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมบางชนิดมีอันตรายต่อชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก  ได้แก่

1. สารทาร์หรือน้ำมันดิน

เป็นสารก่อมะเร็งตามส่วนต่างๆของร่างกาย มะเร็งปอด กล่องเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปัสสาวะและส่วนอื่นๆ ซึ่งร้อยละ 50 ของน้ำมันดินจะไปจับที่ปอดก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำให้ไอเรื้อรัง มีเสมหะ 

2. สารคาร์บอนมอนอกไซด์

ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่ากับเวลาปกติ เกิดจากขาดออกซิเจนทำให้มึนงง เหนื่อยง่าย ตัดสินใจช้า เป็นเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ

3. ไฮโดรเจนไซยาไนด์

เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุผิวหลอดลม ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังและมีเสมหะเป็นประจำโดยเฉพาะตอนเช้า

4. ไนโตรเจนไดออกไวด์

เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อบุหลอดลมและถุงลม ทำให้เกิดถุงลมโป่งพอง สารแอมโมเนียมีฤทธิ์ทำให้แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ ไอมีเสมหะมาก

5. สารกัมมันตรังสี 

ซึ่งในควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมรังสีอัลฟาอยู่ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด

ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้น เพราะโทษของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นนอกจากจะส่งผลต่อตัวผู้สูบแล้ว ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็จะได้รับโทษไปด้วยซึ่งโทษของมันก็ร้ายแรงไม่แพ้กันเพราะในควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นจะประกอบไปด้วยสารนิโคติน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคร้ายฆ่าชีวิตให้ถึงแก่ความตายได้ และกลายเป็นปัญหาหลักๆในการสูญเสียประชากรของสังคมนอกจากโรคมะเร็ง ก็ยังมีโรคร้ายอื่นๆที่เกิดจากควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้เช่นกัน ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง อีกทั้งยังเพิ่มความถี่ความรุนแรงให้กับอาการหอบหืด และภาวะการตายฉับพลันในทารกแรกเกิด เป็นต้น

โทษ ของควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบ่งออกเป็น

ควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมือหนึ่ง คือ ควันที่มีผู้สูบดูดเข้าสู่ร่างกายด้วยตนเอง
ควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมือสอง คือ ควันที่มีผู้สูบพ่นออกมาและฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ทำให้ผู้ที่มีอยู่โดยรอบที่สูดดมเข้าไปและได้รับสารพิษ
ควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมือสาม คือ ควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ เสื้อผ้า และวัตถุอื่นๆ ทำให้สารพิษเกาะติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ส่งผลเสียต่อผู้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น ในเรื่องของควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมือสามซึ่งเป็นสารตกค้างที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศและผู้อยู่อาศัยสูดดมเข้าไป ก็ทำให้อันตรายต่อร่างกายได้เช่นกัน ซึ่งสารพิษจากควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมือสามเป็นสารพิษชนิดที่เหมือนกันกับควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมือหนึ่งและมือสองทั้งหมดที่เต็มไปด้วยสารก่อมะเร็งกว่า 200 ชนิดด้วยกัน

จากการศึกษายังพบว่าใน 75 ครอบครัว มีเด็กที่ตรวจพบสารโคตินินในปัสสาวะเด็กสูงกว่าปกติ ซึ่งโคตินิน คือ ตัวบ่งชี้ถึงการที่ร่างกายได้รับนิโคตินจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม คาดว่าไม่ได้มาจากการเดินผ่านควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแล้วสูดดมเข้าไป แต่เป็นการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมโดยอัตตราที่ตรวจพบนั้นอยู่ที่ 42 เปอร์เซ็นต์ของ 75 ครอบครัว
นอกจากนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมือสาม ยังพบว่าจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ตาม อพาร์ตเม้น คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นไปได้ว่าในห้องพักอาศัยของตนเองอาจไม่มีผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม แต่ถ้าหากห้องข้างๆมีคนสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมก็สามารถเล็ดลอดทางหน้าต่าง ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ มาได้อย่างง่ายดาย จากการศึกษาพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดฯ 1 ใน 4 กว่า 68 เปอร์เซ็นต์ตรวจพบสารนิโคตินในเด็ก ขณะที่ผู้อาศัยในบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ตรวจพบสารนิโคตินในเด็กเพียง 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดโทษกับตัวคุณเองและคนใกล้ชิดเราควรที่จะเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างเด็ดขาด เพราะนอกจากจะส่งผลดีต่อตัวคุณและคนใกล้ชิดแล้วเราสามารถที่จะช่วยให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นเมื่อปลอดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและยังสามารถที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของตัวเราเองได้อีกด้วย

เนื่องจากผลเสียมากมายเช่นนี้และวิธีการก็มากมาย แต่วิธีที่จะแนะนำเลยวันนี้คือ การใช้อุปกรณ์สายควัน ยี่ห้อ kardinal stick ซึ่งเป็นแบรน์ดขายอุปกรณ์สายควันที่ถูกกฎหมายและได้ผลดี เนื่องจากพอดน้ำยาที่ช่วยในเรื่องของการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและให้สารนิโคตินทดแทนทำให้ไม่เกิดความทรมาณในการการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนั้นเอง

Kardinal Stick มีดีอะไรบ้าง

 • ดีไซส์สวยงามทันสมัย มีสีให้เลือกถึง 6 สี
 • น้ำหนักเบาเมื่อใส่ Pod น้ำยาแล้วก็มีน้ำหนักเพียง 27 กรัม
 • ชาจต์เต็มเร็วใช้งานได้ทั้งวัน
 • บรรจุ Pod 2 มิลลิลิตรใช้งานได้ยาวจุใจ
 • ควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่พ่นออกมาไม่เป็นพิษ
 • มีกลิ่นหอมไม่เหม็นเหมือนสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั่วไป
 • เมื่อซื้อจะได้รับพอดน้ำยาฟรี 2 กลิ่น
 • มีฟังก์ชั่นใช้งานง่ายสะดวก

ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE : Official Account  รวดเร็วภายใน 3 นาที จัดส่งถึงมือคุณภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่ หน้าสินค้า ของเรา  มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 

ปัจจุบันนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายและสาขาย่อยรวมมากกว่า 10 ร้านค้า และทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อ

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

ติดต่อสอบถามได้ที่ LINE Official Account
จัดรวดเร็วภายใน 3 นาที จัดส่งถึงมือคุณภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้าสินค้า ของเรา 
มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ